Astu liikmeks

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on 2008.aastal vabatahtlikkuse alusel ühinenud Tartu, Valga ja Viljandi maakondades tegutsevate juriidiliste isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate, tavakodanike ja kohalike omavalitsusüksuste iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides kalanduse ja kohaliku elu arendamise eesmärgil. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärgiks on kalanduspiirkonna säästev areng ja kalanduspiirkonna strateegia eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine.

 

2024.a. juuni seisuga on MTÜ ridades 55 liiget. 

 

Mida me oma liikmetelt ootame ning kes ja kuidas liikmeks saavad

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on avalikes, mitte üksnes oma liikmete huvides tegutsev organisatsioon, seega ei paku me oma liikmetele mingeid salajasi ega eksklusiivseid hüvesid. Aga mõned head põhjused meie meelest siiski on, miks liikmeks astuda. Otsusta ise, kas need on Sinu jaoks olulised, või on sulle sobivam nõrgem ja kohustustevabam side lihtsalt Võrtsjärve piirkonda kuulumise näol.

 

Oled osa Võrtsjärve tegusaimate ettevõtjate võrgustikust

MTÜ-sse on astunud aktiivsed ja kohalikku elu väärtustavad organisatsioonid, mistõttu on siin koos ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed. Liikmed kohtuvad MTÜ poolt korraldatud üritustel, et kaasa aidata kontaktide loomisele, info vahetamisele ja koostööle.

 

Osaled Võrtsjärve kalanduspiirkonna arengu ülesehitamises

MTÜ on eest vedanud mitmeid piirkonna kalanduskeskkonda kujundanud algatusi: Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamine ja elluviimine,  angerjamajanduse korraldamine ja riigihanke läbiviimine klaasangerja sisseostuks, seadusemuudatuste ettepanekute tegemine mõrramaksude osas, suhtlemine Riigikogu ja ministeeriumidega. Kui tehakse piirkonda puudutavaid otsuseid, siis küsitakse ka liikmete arvamust. Liikmed on esimene seltskond, kellega me neid asju läbi arutame ja koos veame.

 

Rohkelt võimalusi targemaks ja paremaks saada

Oleme huvitatud sellest, et meie liikmed saaksid aina paremaks. Liikmetele on tasuta MTÜ poolt korraldatavad koolitused ja infopäevad, samuti rahvusvahelistel õppereisid EL teistesse kalanduspiirkondadesse. Turundustegevuste tõhustamiseks korraldab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kord aastas kala- ja käsitöölaata Jõesuus. Kui trükist ilmub käsiraamat või muu õppematerjal, on ka need meie liikmetele alati tasuta. Ning muidugi katsume alati aega leida, kui liikmel on vaja meilt nõu küsida. Ja me ei aja keerulist konsultandijuttu, vaid räägime, nagu asjad on.

 

Sätid Võrtsjärve kalanduspiirkonna tegevussuundi ning saad osa piirkonnale eraldatud finantsidest

Liikmena on sul võimalus üldkoosolekul otsustada MTÜ olulisemate tegevussuundade ja sisereeglite üle. Tegevussuundade elluviimiseks on igal liikmel õigus taotleda projektitoetust kalanduse ja kohaliku elu edendamiseks piirkonnas. Tegevusgrupp haldab liikmeskonnaga seotud tegevusi, korraldab koolitusi, tööseminare ja õppereise ning on vastutav Võrtsjärve piirkonna strateegia elluviimise eest.

Liikmete seast ja liikmete poolt valitakse MTÜ juhatus, kes teeb üldkoosolekute vahel tähtsamaid otsuseid ning korraldab MTÜ juhtimist. Loomulikult on liikmetel ka ilma juhatusse kuulumata igal ajal õigus tulla välja ettepanekutega, mis MTÜ tegevust puudutavad.

 

Oled kursis olulisima infoga ja ka ise rohkem nähtaval

Lisaks meie peamiste infokanalite - igakuine elektrooniline uudiskiri, portaal  www.vortskalandus.ee  ning maililist - kõige kiiremale kättesaamisele, saavad liikmed nende kaudu ka ise levitada infot oma ettevõtte  ja ürituste kohta, olgu uudistena või bänner-reklaamina. MTÜ osalemine rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel aitab viia Teie ettevõtte tegemised ka väljaspoole Eestist.

 

Kes saavad ja kuidas saavad liikmeks?

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeks vastuvõtmist saavad taotleda ettevõtjad (äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad), MTÜ-d ja sihtasutused, tavakodanikud ning kohalikud omavalitsusüksused, kelle asukoht ja/või tegevuskoht on Võrtsjärve kalanduspiirkonna territooriumil ja kes soovib arendada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. 

Liikmeks taotleja esitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond põhikirja ja tasub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond sisseastumismaksu ja liikmemaksu.

 

Kalanduspiirkond üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu. Liikmeks astumisel on sisseastumismaks:

  • Kohalikel omavalitsustel 320 eurot + 65 eurot vallas elava kaluri kohta
  • Mittetulundusühingutele, sihtasutustele, füüsilistele isikutele 30 eurot
  • Ettevõtjatele 65 eurot.

 

2024 aasta liikmemaks on ettevõtjatele 30 eurot, omavalitsustele 1000 eurot, MTÜ-dele, SA-le ja füüsilistele isikutele 20 eurot.

 

Liikmeks astumiseks:

  • Tutvuge põhjalikult MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevusega, liikmeõiguste ja kohustustega, lugedes selleks läbi MTÜ põhikiri kodulehel https://www.vortskalandus.ee/pohikiri_2023/
  • Mõelge, mida on teie ettevõttel/organisatsioonil MTÜ-le pakkuda?
  • Täitke liikmeks astumise avaldus failina ja saatke meilile kaljuveejaanika@gmail.com või postiaadressile Viljandi vald, Vaibla küla Rannu-Jõesuu 70314. Liikmeõigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist.

 

Lugupidamisega

Jaanika Kaljuvee

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht

52 98 561

kaljuveejaanika@gmail.com

 

Liikmeks astumise avaldus

 

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31