Projektitoetuste taotlemine

 

Taotlusvoorude toimumise ajad 2024

 

 • 3 – 10. juuni 2024 - vastuvõtuperiood pikenunud, projektitaotlusi on võimalik esitada kuni 14.06.2024 23:59
 • 9 – 16. september 2024

Taotlusdokumente saab esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu! e-PRIA juhendid on leitavad PRIA kodulehel.

 

Taotluste vastuvõtuperiood pikenes vastavalt kalandusturu korraldamise seaduse (KTKS) § 7 lg 5, mis ütleb, kui e-teenuse keskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse esitamist, pikeneb taotluse esitamise tähtaeg e-teenuse keskkonna tehnilise vea kõrvaldamiseks kulunud tööpäevade arvu võrra.

Jätkuvate tehniliste tõrgete korral palume PRIA esindajaga ühendust võtta taotluste sisestamise abiaknas.

 

Taotlused peavad olema kooskõlas:

 

Piirkondlik teabepäev projektitoetuse taotlemise võimalustest toimus 23.05.2024 kell 10.00 Valma infopunktis. Teabepäeva materjalid leiab SIIT

 

Tegevussuundade eelarve 2024

 

TEGEVUSUUND SUMMA (€) 
TS1  
Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine, taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmine kalatöötluses
175200.68  
TS2
Kalurite majandustegevuse mitmekesistamine, uute tegevusvaldkondade toetamine
140160.50 
TS3
Kalapüügil kasutatavate sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine
105120.41
TS4
Kohaliku tähtsusega kudealade ja kalade rändeteede parendamine ning looduskeskkonda parendavad tegevused
105120.41
TS5
Kalandustraditsioonide ja kultuuripärandi edendamine
105120.41
TS6
Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine
70080.27 
  KOKKU:  700802.74

 

Projektitoetuste eelarve aastate kaupa

 

AASTA % EELARVE (€)
2024 50% 700802.74
2025 20% 280321.09
2026 20% 280321.09
2027 10% 140160.55
2028 jäägid ...
2029 jäägid ...
KOKKU:  1401605.47

 

 

 

 

 

 

 


 

Projektitoetuse määr, abikõlbulikud taotlejad ja toetatavad tegevused

 

TEGEVUSSUUND 1: Vee-elusressursside väärindamine ja otseturustamine, taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmine kalatöötluses

 

Abikõlbulik taotleja:

 • mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis punktis 1 nimetatud ettevõtjat.

Toetuse määr: 

 • 80 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on tulundusühistu, kelle liikmeteks on vähemalt viis mikroettevõtjat, kes tegelevad väikesemahulise rannapüügiga ning kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mikroettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ning kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mikroettevõtja, kes tegeleb kutselise kalapüügiga ja kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba, millele on kantud veetavad püügivahendid.

Toetatavad tegevused:

 • Töötlemise, jahutamise ja säilitamise seadmete soetamine, toodete transpordivõimaluste parendamine, tootmishoonete ehitamine ja parendamine

 • Otseturustamise arendamine: statsionaarsed ja mobiilsed müügipunktid, toodete eksponeerimisseadmed, e-teenuste arendamine

 • Tootearenduse läbiviimine, toodete visuaalse identiteedi väljatöötamine, pakendite disainimine

 • Alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtt kala töötlemises


 

TEGEVUSSUUND 2: Kalurite majandustegevuse mitmekesistamine, uute tegevusvaldkondade toetamine

 

Abikõlbulik taotleja:

 • Mikroettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba ja kes tegeleb piisaval määral majandustegevusega kalapüügi tegevusalal.

Piisavaks majandustegevuseks loetakse kaluri kalapüügiloa alusel tegutseva ettevõtja toetuse taotlemisele eelnenud kalendriaasta lossitud kalapüügi esmamüügi väärtust, mis Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt vastab nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestuslikule elatusmiinimumile.

Arvestuslik esmamüügi väärtus saadakse järgmiselt: taotleja lossimisandmed kalaliikide kaupa korrutatakse ametlike esmakokkuostuhindadega, saadud tulemust võrreldakse nimetatud kalendriaasta vähemalt poole aasta arvestusliku elatusmiinimumiga. Toetuse taotleja ja PRIA saab lossimisandmed ja ametlikud esmakokkuostuhinnad Põllumajandus- ja Toiduameti koduleheküljelt. Andmed arvestusliku elatusmiinimumi kohta leiab Statistikaameti koduleheküljelt. Nõue ei laiene teistele tegevussuundadele.

Toetuse määr:

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

 • Investeeringud mis aitavad kasutusele võtta piirkonna ressursse (pilliroog, ravimuda, vetikad jms) ja mis aitavad kaasa kalurite majandustegevuse laienemisele teistesse sektoritesse, näiteks metsandus, põllumajandus, turism, toitlustus jms

 • Investeeringud turundus- ja mainetegevustesse

 • Investeeringud juurdepääsude avamiseks Võrtsjärve kalda-aladele, slipid jm veealuste veeskamisvõimalused, sildumisalad

 • Investeeringud mis aitavad kaluritel oma ettevõtete käitamiseks ja teenuste osutamiseks üle minna alternatiivsetele energiaallikatele.

 • Investeeringud turismitaristu parendamisse


 

TEGEVUSSUUND 3: Kalapüügil kasutatavate sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine

 

Abikõlbulik taotleja:

 • ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjad;

 • sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest vähemalt 50 protsenti on punktis 1 nimetatud ettevõtjate seaduslikud esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes omavad kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;

 • kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud mittetulundusühing või sihtasutus, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele.

Toetuse määr: 

 • 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud sihtasutus või mittetulundusühing, kelle häälte koguarvust kuulub üle 50 protsendi kohaliku omavalitsuse üksusele;

 • 80 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes vastab sätestatud tingimustele;

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest kui projektitoetuse saaja on ettevõtja, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ning kes omab kehtivat kaluri kalapüügi luba.

Toetatavad tegevused:

 • Investeeringud, mis toetavad kalasadamates pakutavate teenuste mitmekesistamist.

 • Kala lossimise ja hoiustamise parendamise investeeringud.

 • Sadamataristu, sh navigatsiooniohutuse ja kalurite olmetingimuste parendamise investeeringud.


 

TEGEVUSSUUND 4: Kohaliku tähtsusega kudealade ja kalade rändeteede parendamine ning looduskeskkonda parendavad tegevused

 

Abikõlbulik taotleja:

 • kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;

 • mittetulundusühing või sihtasutus.

Toetuse määr:

 • 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

 • Kudealade parendamine ja taastamine

 • Prügi ja mittebioloogiliste jäätmete kogumine, mikroplastika reostuskoormuse väljaselgitamine jm loodus- ja veekeskkonda parendavad tegevused

 • Keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine nt: talgute korraldamine, keskkonnalaste koolituste ja seminaride korraldamine, sündmuste korraldamine jms.

NB! Ei toetata kudealade parendamist riikliku tähtsusega kudealadel. Riikliku tähtsusega kudealad määratud programmis "Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide koelmualade taastamise programm 2017-2023 (perspektiiviga 2027)" Riikliku tähtsusega kolemualad ehk prioriteet I loetelu LISA 1 


 

TEGEVUSSUUND 5: Kalandustraditsioonide ja kultuuripärandi edendamine

 

Abikõlbulik taotleja:

 • kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus;

 • mittetulundusühing või sihtasutus.

Toetuse määr:

 • 90 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Toetatavad tegevused:

 • Investeeringud mis toetavad avalike puhkealade ja muude avalike teenuste väljaarendamist randumiskohtades, ajalooliste lautrite korrastamine ja kasutuselevõtmine;

 • Kalandust tutvustavate sündmuste korraldamine, kalandusalaste huvihariduslike laagrite, õpitubade ja koolituste korraldamine;

 • Kalandusalaste trüki-, video- ja audiokandjate loomine ja eksponeerimine, kalandusalaste püsiekspositsioonide loomine.


 

TEGEVUSSUUND 6: Kalurite teadmiste ja oskuste edendamine 

 

Abikõlbulik taotleja:

 • ettevõtja, kes omab kehtivat kaluri kalapüügiluba;

 • mittetulundusühing või sihtasutus.

Toetuse määr:

 • 90 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse saaja on mittetulundusühing või sihtasutus;

 • 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest ülal sätestamata juhtudel.

Toetatavad tegevused:

 • Koolitused, seminarid ja õpitoad kalanduse, kalatoodete töötlemise, turustamise, finants ja digitaalse kirjaoskuse jms valdkonnas

 • Õppereisid uute kogemuste ja oskuste omandamiseks.

 • Rahvusvahelistest üritustest ja konverentsidest osavõtt, koostööprojektid EL partneritega


 

​Abimaterjalid taotlejale: 

 

 

Hindamiskomisjon 4.01.2024 – 4.01.2027

 

Põhihindajad: Ketter Kärp, Ain Järvalt, Rein Tafenau, Ilona Tiigi, Maano Koemets. 

Asendusliikmed: Jane Kipper, Anneli Teder, Silvia Leiaru.  

 


NB! Ühikuhinnad

 • Taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus: - kulu hüvitatakse ühikuhinna alusel summas 256 eurot ühe projektitoetuse taotluse kohta.

 • Taastuvast energiaallikast energia tootmiseks kasutatava seadme kasutuselevõtmisega seotud kulud:

Tootmisseadme rajamise kulu ühikuhinnad ühe kilovati kohta on järgmised:
  1) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on alla 16 kilovati – 560 eurot;
  2) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 16 kilovatti, kuid alla 50 kilovati – 516 eurot;
  3) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 50 kilovatti, kuid alla 200 kilovati – 497 eurot;
  4) tootmisseade, mille tootmisvõimsus on vähemalt 200 kilovatti – 475 eurot.

Juuni
2024
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30