Koostööprojektid ja koolitused

 

Koolitus "Strateegiate koostamine uueks eelarveperioodiks kalanduspiirkondade vaates" 6.–7. oktoobril

Põhiteemad: Esimese koolituspäeva keskmes olid teoreetilised teadmised: strateegiale laienevad nõuded, tingimused, kohustuslikud elemendid; SWOT-maatriks; seosed piirkonna arengukavadega, kaasamine ja analüüs.
Teise koolituspäeva sisustasid praktilised rühmatööharjutused, kinnistamaks omandatud teadmisi ning julgustamaks neid strateegiate koostamisel rakendama.

Koolitaja: Ragne Vaarik koolitusfirmast Civitta

Sihtrühm: Strateegiate koostamisse panustavad kalanduse algatusrühmade eestvedajad, Maaeluministeeriumi ja kalanduse teabekeskuse esindajad

Koolituse teabematerjalid on leitavad LINGILT.

 


 

Võrtsjärve kalaarutelu

29.09.2021 algusega kell 13.00 toimus Valma infopunktis kohtumine Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna ja Maaeluministeeriumi esindajatega ning kalateadlastega. Arutati kalandusalaseid piiranguid ning tulevikustsenaariume asustamiste ja muude kalandust puudutavate asjade üle.

 


 

Kalanduspiirkondade suveseminar

16.-17. augustil toimus Lammasmäe puhkekeskuses kalanduspiirkondade suveseminar.

Kohal olid kalanduse algatusrühmade, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja PRIA esindajad.

Maaeluministeeriumi uue perioodi strateegia koostamise ettekanne, strateegia sisu.

Keskkonnaministeeriumi ettekanne kalavarude seisundist.

PRIA ettekanne e-pria kasutamisest.

 


 

Koostööprojekt: Õppereis Assooride kalanduspiirkondadesse

 

Koostööpartner: Läänemaa Rannakalanduse Selts

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev:  25.09 - 30.09.2021

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Assooride kalanduspiirkondade ettevõtmistega Portugalis tutvumaks sealsete kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamisega ning nägemaks kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. Samuti soovitakse tutvuda rahastatud projektidega piirkonnas. Õppereis on planeeritud perioodile 25.09- 30.09.2021. Selle raames külastatakse Portugali autonoomseid Assoori saari São Miguel ja Faial. Tegevused: reisi päevakavad koostatakse eelkõige silmas pidades kalanduslikku poolt koostöös reisikorraldaja ja Läänemaa Rannakalanduse Seltsi ning Võrtsjärve Kalanduspiirkondadega. Planeeritud on sadamate külastused ning kohtumised kohalike kaluritega, samuti soovitakse külastada projektivahenditest rahastatud objekte ja vabal ajal piirkonna vaatamisväärsusi. Tulemused: õppereisi tulemusena saavad mõlemad piirkonnad teadmisi ning avardatud silmaringi oma kalandusalaste tegevuste elavdamiseks ning sissetulekute suurendamiseks. Samuti ideid tegevuste mitmekesistamiseks eesmärgiga traditsioonilise rannakalanduse säilimiseks.

Tulemusaruanne

Pildigalerii

 


 

Koostööprojekt: Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik

 

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Esimesed sammud võrgustiku loomisel on tehtud. Piirkonna ettevõtjate ja omavalitsuste esindajate osalusel on toimunud viis koosolekut ning kaardistatud on suuremad murekohad. Emajõe-Võrtsjärve piirkonnas on puudu randumise kohtadest ja toetavast infrastruktuurist, mis võimaldaks arendada turistidele ja rekreatsioonile suunatud teenuseid. Lahendamist vajab veekogu prügi ja keskkonnaalane korraldus. Emajõe-Võrtsjärve piirkond ei ole tuntud turismisihtkohana. Puudub toimiv koostöövõrgustik, süsteemne vaade ja plaan piirkonna arendamiseks.

 

Koostööprojekti elluviimise vajadus: Jätkusuutliku koostöövõrgustiku teke. Ühised kokkulepped Emajõe-Võrtsjärve piirkonna arendamiseks investeeringute, keskkonna ja ühisturunduse valdkonnas.

 

Projekti eesmärgid:

 • Toetada Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustiku arengut läbi kolme sektori koostöö.
 • Tõsta piirkonna turismiteenuste kvaliteeti.
 • Tõsta võrgustiku liikmete teadlikkust jätkusuutlikust turismist ja keskkonnahoidlikust jõe kasutamisest.
 • Olla võrgustiku ja sihtkohana pildil nii oluliste partnerite kui ka poliitikakujundajate jaoks.
 • Läbi esimeste ühiste turundusmaterjalide tõsta piirkonna tuntust turismisihtkohana.

 

Koostööprojekti elluviimise koht: MTÜ Tartumaa Arendusseltsi, MTÜ Võrtsjärve Ühenduse, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu piirkonnad. Projekti eesmärkide täitmiseks võivad partnered teostada tegevusi ka väljaspool piirkonda.

 

Kasusaajad: Emajõe ja Võrtsjärve-äärsed kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused; projekti kaasatud LEADER tegevusgrupid, piirkonna külastajad.

 

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 06.01.2021 - 31.12.2022

 


 

Koostööprojekt: Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades

 

Koostööprojekti „Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ raames korraldatakse ja viiakse läbi kalandust populariseerivad traditsioonilised üritused - Võrtsjärve XII kala- ja käsitöölaat Jõesuu puhkealal ja Vananaistesuvi Hiiumaal.

 

Koostööpartner: MTÜ Hiiukala

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 01.04.2020 - 01.12.2023

Ürituse toimumise kuupäev:

Võrtsjärve XII kala- ja käsitöölaat – 13.06.2020 Jõesuus - Jäi ära seoses eriolukorra tõttu riigis

Võrtsjärve XII kala- ja käsitöölaat - 12.06.2021 Jõesuus

Tulemusaruanne

Galerii

Koduleht: www.vortskalandus.ee/laat/; Facebook

 


 

Koostööprojekt: Avatud sadamate päev

 

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Avatud kalasadamate päeva on kalanduse tegevusgrupid ja Kalanduse teabekeskus koostöös Maaeluministeeriumiga korraldanud kahel korral 2018 ja 2019 aasta aprillis. Sündmuse raames oli avatud erinevad sadamad kalanduspiirkondades. Võimalik oli tutvuda sadama igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt. Kohal olid kalamüüjad ja kalateadlased, korraldati erinevaid õpitubasid, oli meelelahutusprogramm. Sündmus sai väga positiivse meediakajastuse.

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 20.01.2020 - 29.05.2020

Ürituse toimumise kuupäev:

25. aprill 2020 – Jäi ära seoses eriolukorra tõttu riigis

24. aprill 2021 - Jäi ära Covid-19 leviku tõttu

 


 

Koostööprojekt: Sisevete festival 07.07.2021-16.07.2021

 

Partnerid: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate KOGU, MTÜ Peipsimaa Turism, MTÜ Emajõe Festival, Elva, Viljandi ja Tõrva vallavalitsused, Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad

 

Koostöös Peipsi piirkonna arendusorganisatsioonidega viiakse läbi koostööprojekt Sisevete festivali (Peipsi Järvefestival +Emajõe festival+ Võrtsjärve festival) korraldamiseks. Projekt on aastatel 2021-2023 plaanitud korralda piloodina Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmi raames. Emajõgi ühendab kahte Eesti suuremat sisejärve - Peipsit ja Võrtsjärve. See unikaalne veetee on kui lõikamata teemant - siiani pole ühendust Läänemerega ja on seetõttu ligipääsmatu paljudele laevasõitjatele. Kavas on suured muutused - avada teenused sissepääsuks Soome lahest Peipsini, selahulgas ka hõlpsama pääsetee Võrtsjärve avastamiseks. Suurte järvede rikkalikud kultuurilised ja loodusväärtused avanevad Euroopale uurimiseks. Selleks et teemat edasi arendada ja kohapeal tähtsustada korraldatakse suurejooneline paatide paraad mõlemal suurjärvel ja Emajõel. Paraadi eesotsas seilavad ajaloolised laevad - lodi Peipsil ja kale Võrtsjärvel ning saadakse kokku Tartus ühisel veeparaadil Emajõe festivali raames.

 

10-päevast seilamisprogrammi toetavad üritused erinevates randumiskohtades ja sadamates. Korraldatakse õpitubasid, võistlusi, toimub kultuuriprogramm, valmistatakse ja maitstakse piirkonnale omaseid roogasid.

 

Projekti üldeesmärk: Võrtsjärve veetee ja maapiirkonna tutvustamine kohalikele ja laiemale üldsusele

Alaeesmärgid:

- tõsta Võrtsjärve osatähtsust ja kasutamist, sh erinevate aluste kaasamist festivali saatelaevastikus

- luua Võrtsjärve piirkonnale huvitava, põneva ja jätkusuutliku piirkonna kuvand;

- tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas;

- tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalikke traditsioone ja maitseid;

- toetada piirkonnas turismi arengut

 

Dokumendid:

Tegevuste planeerimine

7.10.20 koosolekul osalejad

23.10.20 koosolek Oiul protokoll

23.10.20 koosolekul osalejad

Esialgne programm

Koduleht: www.sisevetefestival.ee; Facebook; Instagram

Galerii

Videod

Tulemusaruanne

Sotsiaalmeedia kampaania kokkuvõte

 


 

Kalanduse algatusrühmade suveseminar 2.–3. juulil Harjumaal Ristna sadamas

 

Suveseminari teabematerjalid on leitavad allolevatelt linkidelt: 

 

 


 

Koostööprojekt: Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades

 

Koostööpartner: Hiiukala MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: kalandusvaldkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid, Eesti üldsus

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 1.04.2019 – 25.06.2019

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: "Kalanduse populariseerimine Hiiumaa ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ raames korraldatakse ja viiakse läbi kalandust populariseerivad traditsioonilised üritused - Võrtsjärve XI kala- ja käsitöölaat X Tuulekala Festival Orjaku sadamas.

Üritused toimuvad:

Võrtsjärve XI kala- ja käsitöölaat – 08.06.2019 Jõesuus

X Tuulekala Festival  - 25.05.2019 Orjaku sadamas

 

Tulemusaruanne 

 


 

Koostööprojekt: Living Lakes konverents

 

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev:  5-10.05.2019

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Koostööprojekti „XV rahvusvaheline Living Lakes konverents“ raames osalevad Võrtsjärve ja Peipsi kalanduspiirkonna esindajad rahvusvahelisel konverentsil

“World Congress for Wetland and Lake Restoration. Living Lakes – Business and NGO Partnerships for Climate Change Mitigation and Adaptation“.

Koostööprojekti eesmärgiks on osavõtt XV rahvusvahelisest Living Lakes konverentsist Hispaanias, Valencias 5-10.05.2019. Konverentsi teemaks on järvede ja märgalade taastamine ning valitsusvälise ja erasektori koostöö kliimamuutuste leevendamisel ning tegevusplaanide väljatöötamisel.

Pildigalerii

Konverentsi programm

Osavõtjate nimekiri

Tulemusaruanne

 


 

Koostööprojekt: „Sloveenia ja Horvaatia kalanduspiirkondade koolitusreis“

 

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev:  20.05 – 27.05.2019

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi tootearenduse ja turustamise alal ning tutvuda Sloveenia ja Horvaatia kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste turundamine ja kauplemine ning traditsiooniliste oskuste „ärakasutamine“ müügitöö korraldamisel, samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine

 

Tulemusaruanne

Programm

Pildigalerii / Pildigalerii 2 - autor Fjodor Maspanov 

 


 

Teabehaldus koolitus

 

Kalanduse teabekeskus korraldas 22.–23. jaanuaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses koolituse kaasaegsest dokumendihaldusest.

Koolituse eesmärk: saada teadmisi ning praktilisi soovitusi dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamiseks. 
Sihtrühm: kalanduse algatusrühmade juhatuse liikmed, tegevjuhid, referendid (kuni 20 osalejat)

Lektor:
Janne Kerdo (MA) koolitusfirmast Kerdo ja Partnerid OÜ.

Koolituse materjalid:

Vajalikud lingid

Ametikiri näidis

Õigusakt näidis

Protokoll näidis 

Akt näidis

Liigitusskeem näidis

Koolituse slaidid 1. osa; 2. osa; 3 osa

 


 

Võrtsjärve kogukonna koosviibimine

 

03.01.2019 algusega kell 16.00 toimus Võrtsjärve kogukonna koosviibimine Suislepa tuulikus 

Kavas:

15.30 – 16.00 Kogunemine, ülevaade tuuliku renoveerimistöödest ja tulevikuplaanidest,  kohvi-suupisted

16.00 – 17.00 Els Ulman-Kuuskman`i õppetund “Tarbija huvidest lähtuv kala väärindamine”

17.00 – 18.00 Võrtsjärve Kalanduspiirkond algatusrühma tegevustest MTÜ juhatuse liikmete sõnavõtud + Jaanika Kaljuvee ettekanne

18.00 20.00 Õhtusöök ja vaba arutelu

 


 

Koostööprojekt: "MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Saarte Kalandus õppereis Portugali"

 

Koostööpartner: MTÜ Saarte Kalandus

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev:  2.07.2018 - 31.10.2018

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Portugali kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel, 2007-2013 rahastusperioodil.

Reisi pildigalerii

Tulemusaruanne

Reisiprogramm

 


 

Koostööprojekt: "Kalanduse populariseerimine Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades"

 

Koostööpartner: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ

Koostööprojekti sihtrühm: kalandusvaldkonnas tegutsevad ettevõtted, organisatsioonid, Eesti üldsus

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 1.04.2018 – 08.07.2018

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Koostööprojekti „Kalanduse populariseerimine Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondades“ raames korraldatakse ja viiakse läbi kalandust populariseerivad traditsioonilised üritused - Võrtsjärve X kala- ja käsitöölaat ning Alajõe rääbise päev.

Üritused toimuvad:

Võrtsjärve X kala- ja käsitöölaat – 9-10.06.2018 Jõesuus

Alajõe rääbise päev – 7.07.2018 Alajõel

 

Tulemusaruanne

Galerii

 


 

Koostööprojekt: "Avatud kalasadamate päev"

 

Koostööprojekti sihtrühm: Kalurid, ettevõtjad, valdkonnast huvitatud inimesed sh lapsed, noored ja kolmanda sektori organisatsioonid

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 1.12.2018 – 14.05.2018

Koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk: Avatud kalasadamate päeva on Kalanduse teabekeskus koostöös Maaeluministeeriumiga korraldanud ja läbi viinud esimest korda 2016 aasta aprillis. Sündmuse raames oli avatud erinevad sadamad kalanduspiirkondades. Võimalik oli tutvuda sadama igapäevaeluga, osta kala otse kaluritelt. Kohal olid kalamüüjad ja kalateadlased, korraldati erinevaid õpitubasid, oli meelelahutusprogramm. Sündmus sai väga positiivse meediakajastuse. Kalanduspiirkondade poolt korraldatud avatud sadamate päeva oli täienduseks Kalanduse teabekeskuse korraldatavale sündmusele. Koostöös valiti välja sadamad kus korraldab sündmust Kalanduse Teabekeksus ning kus kalanduse tegevusgrupid, samuti kooskõlastati erinevad tegevused, mis sündmuste raames toimuvad. 

Tulemusaruanne

 


 

Koostööprojekt: „Kutselise kaluri koolitus Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkonnas“

 

5.-7. aprillil toimub Tartus kaluri 4. taseme kutsekoolitus. Koolitus toimub Hotellis Tartu (Soola 3; asukoht: https://tartuhotell.ee/kontakt-asukoht/ja parkimine: https://tartuhotell.ee/parkimine/)
 

Koostööprojekti eesmärgiks on koolitada piirkondades järelkasvuna noori kalureid.
Kutsetunnistus rannakalurile annab õiguse töötada kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

Koolituse ajakava

Tulemusaruanne

Koolituse galerii

 


 

Koostööprojekt: „Võrtsjärve ja Saaremaa kalanduspiirkondade õppereis Sitsiiliasse“

 

Koostööpartner: MTÜ Saarte Kalandus

Koostööprojekti sihtrühm: Väikesemahulise rannapüügiga tegelevad ettevõtjad, piirkonna omavalitsuste ja organisatsioonide esindajad, algatusrühma liikmed

Koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev: 13.12.2017 – 27.03.2018

Reisi programm

Tulemusaruanne

Reisi pildigalerii / galerii 2

 


 

Koostööprojekt „Võrtsjärve ja Hiiumaa kalanduspiirkondade õppereis Bulgaariasse

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Hiiukala on algatanud koostööprojekti „Võrtsjärve ja Hiiumaa kalanduspiirkondade õppereis Bulgaariasse“, mille raames korraldatakse 24.09 – 29.09.2017 õppereis High Western Rhodopes kalanduspiirkonda.

Koostööprojekt on kaasrahastatud EMKF meetme „Koostöötegevused“ raames.

 

Koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Bulgaaria kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine ning milliseid projekte toetati piirkonnas eelmisel 2007-2013 rahastusperioodil.

 

Reisi programm

Reisi pildigalerii

Reisi kokkuvõttev artikkel

Tulemusaruanne

 


 

Koostööprojekt „Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on algatanud koostööprojekti Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“, mis on kaasrahastatud EMKF meetme „Koostöötegevused“ raames.

Koostööprojekti „Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ja Šotimaa näite“ raames korraldatakse 23-24.03.2017 tootearenduse ning turunduse teemaline koolitus Eestis ning 19.05 – 26.05.2017 õppereis Šotimaale, Dumfries & Galloway, North East Scotland (NESFLAG) ja Firth of Forth piirkondadesse.

Koostööprojekti eesmärgiks on saada nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi tootearenduse ja turunduse alal ning tutvuda Šotimaa kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kalandusega seotud toodete ja teenuste turundamine ja kauplemine ning traditsiooniliste oskuste „ärakasutamine“ müügitöö korraldamisel, samuti kuidas on korraldatud ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine.

Kutse

Päevakava Toila koolitus

Šotimaa reisi programm

Tagasiside ankeedid Šotimaa

Kalatoodete tootmine ja tootearendus väikeettevõttes ettekanne

Šotimaa reisi pildid

Tulemusaruanne

 


 

Piirkondlikud teabepäevad projektitoetuse taotlemise võimalustest

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutab välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2017. aasta projektitaotluste I taotlusvooru.

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 20.02 - 28.02.2017.

Piirkondlikud teabepäevad projektitoetuse taotlemise võimalustest toimuvad:

 • 14.02.2017 Rannu Rahvamajas kell 11.00
 • 14.02.2017 Valma infopunktis kell 14.00
 • 15.02.2017 Mustlas Tarvastu Käsitöökojas kell 11.00

Rohkme infot taotlemisest leiad siit.

 


 

Infopäev hindamiskomisjoni liikmetele

 

29.09.2016 kell 15.00 toimub Valma infopunkis infopäev MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiskomisjoni liikmetele.
Tutvutakse projektide hindamise töökordadega.

Hindamiskomisjoni töö põhimõtted

 


 

Piirkondlikud teabepäevad projektitoetuse taotlemise võimalustest

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kuulutas välja EMKF meetme 3.3 „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ 2016. aasta projektitaotluste vastuvõtu.    
Projektitoetuse taotlemise võimalustest toimuvad infopäevad järgmistel aegadel:   
06.09.2016 Rannu Rahvamajas kell 11.00
06.09.2016 Valma infopunktis kell 14.00
07.09.2016 Mustlas Tarvastu Käsitöökojas kell 11.00
07.09.2016 Pikasilla puhkeala staadionimajas kell 14.00
Infopäevade ettekandega saad tutvuda SIIT.
Rohkem infot taotlemisest leiad SIIT.

 


 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 toetuste infopäevad (mai-juuni 2016)

 

Maaeluministeerium korraldas 25. maist kuni 7. juunini kaheksas maakonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toetuste infopäevad.

Infopäevadel anti ülevaade EMKF 2014–2020 toetuste põhimõtetest ja muudatustest 2016. aasta taotluste menetlemisel. Lisaks tutvustasid kohalikud kalanduse tegevusgrupid oma strateegiaid.

Infopäevadele sihtgrupiks olid rannapiirkondade elanikud, vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused.

Infopäeva materjalid leiab siit: https://www.agri.ee/et/emkf-2014-2020-toetuste-infopaevad-2016

 


 

Kalanduse teabekeskus: koolitus „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted" 30. mail Valma kaluritoas

 

Aeg: 30.05.2016 kell 9.45-17.30

Koht: Valma infopunkt-kalurituba

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Avatud ülikooli ning Veterinaar- ja Toiduametiga korraldab MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkonna liikmetele esmaspäeval, 30. mail koolituse „Toiduhügieen kalatoodete käitlejale. Toiduseaduse sätted".

Sihtrühm: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kalakäitlemisega (kalatoitude valmistamisega) isiklikus majapidamises tegelevad ja/või seda kavandavad rannakalurid ja kalandusettevõtjad (20 osalejat)

Eesmärk: tutvustada teabepäeval osalejatele toiduseadust, sh toiduhügieeni nõudeid ja riskihindamise tegureid. Koolituse lõpus sooritatakse test, mille läbinule väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Lektorid: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna lektor
Tiina Hiis, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna loome toidu büroo juhataja
Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
Ain Zereen, Veterinaar- ja Toiduameti turukorralduse büroo juhataja

Koolitusel osalemine on registreerunuile tasuta.

Palun registreeruda kuni 25.05.2015 kell 12.00 lingil https://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=725 (lehe allosas).

Lisateave koolitusest ave.menets@ut.ee

Koolituse korraldamine on rahastatud "Euroopa Kalandus-Merendusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" vahenditest

Koolituse esitlusmaterjalid:

Kalandustoodete jälgitavus - Ain Zereen

Tarbija  teavitamine - Ain Zereen

Kala käitlemise erinevad võimalused - Tiina Hiis

Toidualase teabe esitamine - Tiiu Rand

Turukorraldus - Ave Raie

Toiduhügieen, kala  - Katrin Laikoja

 


 

Võrtsjärve ühistegevuste seminar 28.12.2015 kell 15.00 

 

28.12.2015 kell 15.00 toimus Greete motellis Võrtsjärve ühistegevuste seminar.

 Aruteluteemad:

 • Võrtsjärve Leader-gruppide ühiste huvide ja võimaluste väljaselgitamine
 • Võrtsjärve piirkonna ühine turismi arendamine ja turundamine, traditsiooniliste ja uute ürituste elluviimine
 • Võrtsjärve piirkonnaülene tegevuskava ja kokkulepped

Seminari slaidid

Osavõtjate nimekiri

 


 

​Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar 24.11.2015–26.11.2015

 

24. – 26. novembril 2015 toimus Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar Tallinki laeval M/S Victoria reisil Tallinn-Stokholm-Tallinn.

Selle kordsel üritusel külastati Stokholmis asuvat kalaturgu mille valmimist lõppenud perioodil rahastati ning  kuulame Rootsi võrgustiku, ja Farneti  esindaja ülevaadet  uue perioodi plaanidest, samuti kuulame ja arutame määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" seotud teemasid.

Rohkem infot: https://maainfo.ee/index.php?id=3684&page=3263&

 


 

Õppereis Soome „Maailma suurimad talgud“ 16.09 - 18.09.2015

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht Jaanika Kaljuvee võtab osa 16-18.09 toimuvast õppereisist Soome. Õppereisil osalemiseks saadeti Maamajanduse Infokeskuse poolt kutsed aktiivsetele Avatud Talude aktsiooni eestvedajatele.

Soome õppereisi teemaks on „Soome maaeluvõrgustiku ja Soome LEADER tegevusgruppide ühisaktsioon „Maailma suurimad talgud“ .

Õppereisil osalevad kokku  10 inimest maaeluministeeriumist, maaeluvõrgustikust ja LEADER tegevusgruppidest.

 

Õppereisi kava ja Soome ühisaktsiooniga saate tutvuda lingil https://maainfo.ee/index.php?id=3607&page=3394&

Loe lähemalt mis täpsemalt toimus talgutel siit:

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER pani õla alla - vabatahtliku töö talgud Soomes

November
2021
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30