Uudised

Projektitoetuste taotluste vastuvõtt alates 12.oktoobrist 2009

17. september 2009

 

TEADE

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada projektitoetuse taotluste vastuvõtmisest alates 12. oktoobrist 2009ndal aastal.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tööruumides aadressil Vaibla küla, Jõesuu, Viljandimaa, tööpäevadel kella 10.00 – 16.00 või postiaadressil Kruusa 15, Elva 61503.

Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus projektitaotlustest koostatakse üks kord kvartalis.  

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013” tegevussuundades:

 Projektitoetuse taotluste hindamise töörühma koosseisu kuuluvad kõik MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse liikmed (5 inimest) ning 2 sõltumatut eksperti.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid tegevussuundade lõikes on töörühmale projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht korraldab hindamisperioodi jooksul esitatud projektitoetuse taotluste esmase läbivaatamise, hinnates nõutud dokumentide olemasolu ning taotleja vastavust Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) esitatud nõuetele ning palub vajadusel teha esitatud dokumentides täiendusi või parandusi või lisada puuduv dokument.

Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud taotluste koondülevaate ning esitab selle koos koopiatega taotlustest töörühmale tutvumiseks vähemalt 14 päeva enne töörühma koosolekut taotlustele hinnangu andmiseks ja paremusjärjestuse moodustamiseks.

Iga töörühma liige täidab projektitoetuse taotluse kohta hindamislehe ja allkirjastab selle paberkandjal või elektrooniliselt. Kõikide hindamislehtede põhjal koostatakse hindamistulemuste koondleht. Koondlehele kantakse hindamislehtedele kantud punktide keskmine punktisumma (kus hindepunktid on liidetud ja jagatud hindajate arvuga).

Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

Minimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 7 punkti. Kui projekt on hindamisel saanud 7 või enam punkti, lisatakse see projekt paremusjärjestusse. Maksimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 25 punkti.

Kõigi strateegia tegevussuundade puhul on maksimaalne ja minimaalne hindamispunkide summa võrdne.

Projektid, mis on saanud võrdse punktisumma, lähevad töörühma poolt teistkordsele hindamisele. Eelistatud on projekti rahastamine, mille puhul on kasu piirkonnale laiem ja projekti elluviimisega kaasneb lisaväärtus piirkonnale või kogukonnale ning mis vastab täpsemalt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevussuuna strateegilistele eesmärkidele. 

Projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust üle 1- e miljoni krooni ja projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust alla 1- e miljoni krooni, menetletakse ühtmoodi. Hindamistulemuste koondlehtede alusel moodustatakse projektide üldine paremusjärjestus, mille kinnitab alati MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek oma otsusega.

Olukorras, kus rahalisi vahendeid on vähem kui projektidega taotletav summa ning projektid on saanud töörühmalt võrdse arvu punkte, teeb projektide paremusjärjestuse otsuse üldkoosolek.

Kord kvartalis esitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamisprotsessi tulemusena moodustunud projektitaotluste paremusjärjestuse PRIAle koos projektitoetus taotluste ja lisadokumentidega.

PRIAle edastatakse kõik projektikonkursile esitatud projektitoetuse taotlused, kaasa arvatud need projektitoetuse taotlused, mis said projekti hindamisel vähem punkte kui minimaalne punktisumma (7 punkti) ette näeb.

PRIA menetleb projektitaotlusi Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) nimetatud korras.


Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia on kinnitatud Põllumajandusministri käskkirjaga 5. augustil 2009 aastal. Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013 on allalaetav SIIT !!

Samal kodulehe aadressil on allalaetav projektitoetuse taotlemiseks vajalik lisainfo.

 

Põllumajandusministri 24.aprilli 2008.a. määrus nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord koos lisadega sätestab projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse selgitused, projektitoetuste vormid jm lisainfo projektitoetuse taotlemiseks.

2009.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud 2 693 000 krooni.

Kõik vajalikud dokumendid on üleval Projektitoetus taotluste lehel siin: https://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

Teade

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada projektitoetuse taotluste vastuvõtmisest alates 12. oktoobrist 2009ndal aastal.

 

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tööruumides aadressil Vaibla küla, Jõesuu, Viljandimaa, tööpäevadel kella 10.00 – 17.00 või postiaadressil Kruusa 15, Elva 61503.

 

Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus projektitaotlustest koostatakse üks kord kvartalis.  

 

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013” tegevussuundades:

  • kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine;
  • kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine;
  • tegevuste mitmekesistamine;
  • koolitustegevused.

 

Projektitoetuse taotluste hindamise töörühma koosseisu kuuluvad kõik MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse liikmed (5 inimest) ning 2 sõltumatut eksperti.

 

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid tegevussuundade lõikes on töörühmale projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks.

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht korraldab hindamisperioodi jooksul esitatud projektitoetuse taotluste esmase läbivaatamise, hinnates nõutud dokumentide olemasolu ning taotleja vastavust Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) esitatud nõuetele ning palub vajadusel teha esitatud dokumentides täiendusi või parandusi või lisada puuduv dokument.

Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud taotluste koondülevaate ning esitab selle koos koopiatega taotlustest töörühmale tutvumiseks vähemalt 14 päeva enne töörühma koosolekut taotlustele hinnangu andmiseks ja paremusjärjestuse moodustamiseks.

 

Iga töörühma liige täidab projektitoetuse taotluse kohta hindamislehe ja allkirjastab selle paberkandjal või elektrooniliselt. Kõikide hindamislehtede põhjal koostatakse hindamistulemuste koondleht. Koondlehele kantakse hindamislehtedele kantud punktide keskmine punktisumma (kus hindepunktid on liidetud ja jagatud hindajate arvuga).

Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad kõik komisjoni liikmed.

 

Minimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 7 punkti. Kui projekt on hindamisel saanud 7 või enam punkti, lisatakse see projekt paremusjärjestusse. Maksimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 25 punkti.

Kõigi strateegia tegevussuundade puhul on maksimaalne ja minimaalne hindamispunkide summa võrdne.

 

Projektid, mis on saanud võrdse punktisumma, lähevad töörühma poolt teistkordsele hindamisele. Eelistatud on projekti rahastamine, mille puhul on kasu piirkonnale laiem ja projekti elluviimisega kaasneb lisaväärtus piirkonnale või kogukonnale ning mis vastab täpsemalt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevussuuna strateegilistele eesmärkidele. 

 

Projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust üle 1- e miljoni krooni ja projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust alla 1- e miljoni krooni, menetletakse ühtmoodi. Hindamistulemuste koondlehtede alusel moodustatakse projektide üldine paremusjärjestus, mille kinnitab alati MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek oma otsusega.

Olukorras, kus rahalisi vahendeid on vähem kui projektidega taotletav summa ning projektid on saanud töörühmalt võrdse arvu punkte, teeb projektide paremusjärjestuse otsuse üldkoosolek.

 

Kord kvartalis esitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamisprotsessi tulemusena moodustunud projektitaotluste paremusjärjestuse PRIAle koos projektitoetus taotluste ja lisadokumentidega.

PRIAle edastatakse kõik projektikonkursile esitatud projektitoetuse taotlused, kaasa arvatud need projektitoetuse taotlused, mis said projekti hindamisel vähem punkte kui minimaalne punktisumma (7 punkti) ette näeb.

PRIA menetleb projektitaotlusi Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) nimetatud korras.

 

 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia on kinnitatud Põllumajandusministri käskkirjaga

5. augustil 2009 aastal. Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013 on allalaetav https://www.vortskalandus.ee/dokumendid/ 

Samal kodulehe aadressil on allalaetav projektitoetuse taotlemiseks vajalik lisainfo.

 

Põllumajandusministri 24.aprilli 2008.a. määrus nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” koos lisadega sätestab projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse selgitused, projektitoetuste vormid jm lisainfo projektitoetuse taotlemiseks.
 

 INFO:  https://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

 

Jaanika Kaljuvee

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht

www.vortskalandus.ee

5298561; jaanika@vortsjarv.ee 

 

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31