Uudised

Algas kalandussektori tööjõuvajadusi kaardistav uuring

18. oktoober 2011

 Põllumajandusministeeriu­mi tellimusel viiakse läbi uuring „Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris".

Uuring viiakse läbi eesmär­giga kaardistada kalandusvald-konna tööjõuvajadus, mis oleks aluseks valdkonna täiendus-, ümber- ja tasemeõppe kooli-tuskavade väljatöötamisel.

"Eestis on keskmine kaluri vanus väga kõrge - 50 ja roh­kem aastat. Samuti on kalandusalase taseme- ja täiendõppe võimalused viimase 10 aastaga kahanenud, seega noorte töö­jõu pealekasv on kasin," selgitas olukorda Eve Külmallik Põllu­majandusministeeriumist.

Külmallik lisas, et seni puu­dub ka majanduslikel kaalut­lustel põhinev kalandusha­riduskontseptsioon, millises mahus ja millisel tasemel kalandusspetsialiste peaks riik ette valmistama.

Algava uuringu käigus selgi­tatakse välja, millise hariduse­ga tööjõudu kasutatakse kalandussektoris, kui palju ja millise hariduse ning kvalifikatsioo­niga inimesi Eestis vajatakse lähiajal ja pikas perspektiivis. Tulemuste väljaselgitamiseks küsitletakse kalureid, erialaliite, kalakasvatajaid, kalapüünis-te tootjaid, kaubandusettevõtteid, kalatöötlejaid, riigiasutusi ja kutse- ning kõrghariduse andjaid.

Uuringu viib läbi OÜ Ees­ti Uuringukeskus Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 raames. Uuring val­mib jaanuariks 2012.

Allikas: maainfo
Artikkel:
https://www.maainfo.ee....

 
Juuli
2021
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31