Uudised

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek

09. märts 2022

Anname teada, et 7.04.2022 kell 16.00 toimub Valma infopunktis MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek.

Päevakava:

  • juhatuse valimine
  • revosjonikomisjoni valimine
  • aastaaruande kinnitamine 
  • 2022.a. hankeplaani kinnitamine
  • muud kohalalgatatud küsimused

 

Seoses revisjonikomisjoni ja juhatuse valimisega ootame kõigilt ettepanekuid liikmete nimetamiseks, soovitatavalt enne üldkoosoleku toimumisaega.

 

Taustainfoks:

Revident - ühingu raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkoosoleku poolt üks või mitu revidenti. Revidendi volituste tähtaeg on 3 aastat.  Revidendiks ei või olla MTÜ juhatuse liige, tegevjuht, samuti nende sugulased.

 

Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt ametisse 3-ks aastaks. Muudatusi juhatuse koosseisus teeb üldkoosolek. Kohalik algatusrühm tagab, et kohaliku algatusrühma juhatus on moodustatud nii, et ükski huvirühm ei moodusta rohkem kui 49 protsenti juhatuse liikmete koguarvust.

HUVIRÜHMAD:

1. huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega eraõiguslikud juriidilised isikud;
2. huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad;
3. huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud;
4. huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud;
5. huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu punktides 1–4 nimetatud huvirühma.

 

NB! MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmel,  kellel ei ole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume saata digitaalselt allkirjastatud volikiri (näidis lisas)  e-mailile  kertukikkas@gmail.com või esitab volitatu volikirja üldkoosolekule saabudes.

Volikirja näidis.

 
Mai
2022
E
T
K
N
R
L
P
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31