Projektitoetuste taotlemine

TEADE

Alates 1. jaanuarist 2013 hakkab kehtima uus Põllumajandusministeeriumi määrus, millega kaasnevad muudatused abikõlbulike kulude osas.

Abikõlbulike kulude tabel uue määruse järgi. (Muudatused võrreldes eelmise määrusega on tehtud roheliseks)

 

 

Kõik taotlused koos lisadokumentidega tuleb eelnevalt esitada elektrooniliselt alljärgnevatele aadressidele: jaanika@vortsjarv.ee ja madis.kaljuvee@gmail.com , mis seejärel saadetakse MTÜ tegevtöötajate poolt edasi hindamiskomisjoni liikmetele hindamiseks. Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus projektitaotlustest koostatakse üks kord kvartalis.  

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013” tegevussuundades (tegevussuunale klikkides avaneb vastava tegevussuuna abikõlbulike kulude loend):


Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

1) kuni 40% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektoris tegutsev ettevõtja;
2) kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektoris tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus;
3) kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kohalik omavalitsusüksus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus.

Kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine

Kalandustoodete töötlemise või otseturustamisega seotud projekti elluviimise korral antakse toetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. (taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad**)

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine

1) kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on kalandussektoris tegutsev ettevõtja**, mittetulundusühing või sihtasutus*;
2) kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest, kui kulutuse on teinud toitlustamiseks vajaliku kalatöötlemisseadme ostmiseks või liisimiseks punktis 1 nimetatud ettevõtja**;
3) kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest, kui toetuse saaja on ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei tegutse kalandussektoris, või kohalik omavalitsusüksus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus.

Tegevuste mitmekesistamine

Tegevuste mitmekesistamisega seotud projekti elluviimise korral antakse toetust kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest. (Taotlejateks kalandussektori mikroettevõtjad**)

Koolitustegevused

Koolitustegevusega seotud projekti elluviimise korral antakse toetust kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. (Taotlejateks kalandussektori ettevõtjad** ja MTÜ-d ja SA-d*) 

 

* kalandussektori MTÜ (SA) on MTÜ (SA), kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ning kelle liikmetest (SA korral juhatuse või nõukogu liikmetest) vähemalt 50% tegevus on otseselt seotud kalandussektoriga;

** kalandussektori ettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kes tegeleb: kutselise kalapüügiga (kalalaeva või kaluri kalapüügiloa alusel); kalapüügiteenuse osutamisega võlaõigusliku lepingu alusel ning kelle nimi on kantud kaluri kalapüügiloale; vesiviljelustoodete tootmisega; kalandustoodete töötlemisega olles teavitanud järelvalveasutust töötlemisest.

 


 

TAOTLEMINE, HINDAMINE JA PROJEKTIDE ELLUVIIMINE

Projektitoetuste taotlejaid teavitatakse üks kord kvartalis, vähemalt 20 tööpäeva enne projektikonkursi toimumist MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehe (www.vortskalandus.ee) ja kohalike ajalehtede kaudu.
Esmane teade projektitaotluste konkursi avamisest avaldatakse 1 üleriigilises ajalehes (Postimees).

Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus projektitaotlustest tehakse üks kord kvartalis vastavalt PRIA projektitaotluste vastuvõtmise tähtaegadele.

Projektitoetuse taotluste hindamise töörühma koosseis kinnitatakse 4ks aastaks ning töörühma kuulub 7 liiget. Töörühma koosseisu kinnitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid tegevussuundade lõikes kinnitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek strateegia kinnitamisel ja need on töörühmale projektitaotluste hindamise ja paremusjärjestuse moodustamise aluseks.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht korraldab hindamisperioodi jooksul esitatud projektitoetuse taotluste esmase läbivaatamise, hinnates nõutud dokumentide olemasolu ning taotleja vastavust Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) esitatud nõuetele. Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks. Kui taotluses on ilmnenud ebatäpsusi või on taotleja jätnud esitamata nõutud andmed või dokumendid, teavitab tegevjuht taotlejat sellest viivitamatult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
 

Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud taotluste koondülevaate koos fikseeritud puudustega ning esitab selle koos koopiatega taotlustest töörühmale tutvumiseks vähemalt 7 päeva enne töörühma koosolekut taotlustele hinnangu andmiseks ja paremusjärjestuse moodustamiseks.
Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus esitatud projektitaotlus hinnata minimaalselt 7 punktiga ning projekti mitte lisada paremusjärjestusse, juhul kui on ilmnenud järgnevad asjaolud:
- lisadokumentatsioon on puudulik, vaatamata tegevusjuhi poolt varem osutatud puudustele ning puuduste likvideerimiseks antud ajale;
- komisjoniliikmetele on laekunud või on teada informatsioon taotleja kohta, mis ei võimalda taotlust hinnata ja taotletud toetust eraldada (nt taotletavad seadmed on ettevõttel olemas ja aktiivses kasutuses vms).

Iga töörühma liige koostab projektitoetuse taotluse kohta hindamislehe ja allkirjastab selle paberkandjal või elektrooniliselt. Kõikide hindamislehtede põhjal koostatakse hindamistulemuste koondleht. Koondlehele kantakse hindamislehtedele kantud punktide keskmine punktisumma (kus hindepunktid on liidetud ja jagatud hindajate arvuga).
Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad kõik komisjoni liikmed. Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei kajastu hindamiskomisjoni
iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise anonüümsuse.
 

Minimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 7 punkti. Kui projekt on hindamisel saanud 8 või enam punkti lisatakse see projekt paremusjärjestusse. Maksimaalselt on projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 25 punkti (29 punkti – kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine).
 

Projektid, mis on saanud võrdse punktisumma, lähevad töörühma poolt teistkordsele hindamisele. Eelistatud on projekti rahastamine, mille puhul on kasu piirkonnale laiem ja projekti elluviimisega kaasneb lisaväärtus piirkonnale või kogukonnale ning mis vastab täpsemalt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevussuuna strateegilistele eesmärkidele.
Projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust üle 63 911,66 eurot.kinnitab paremusjärjestuse ettepaneku tegevussuundade lõikes tegevusgrupi üldkoosolek oma otsusega.

Projekte, mille teostamiseks taotletakse toetust alla 63 911,66 eurot kinnitab paremusjärjestuse ettepaneku tegevussuundade lõikes tegevusgrupi juhatus oma otsusega.

Hindamistulemuste koondlehtede alusel moodustatakse projektide üldine paremusjärjestus tegevussuundade lõikes.

Olukorras, kus rahalisi vahendeid on vähem kui projektidega taotletav summa ning projektid on saanud töörühmalt võrdse arvu punkte, teeb projektide paremusjärjestuse otsuse üldkoosolek.

Kord kvartalis esitab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamisprotsessi tulemusena moodustunud projektitaotluste paremusjärjestuse PRIAle koos projektitoetuse taotluste ja lisadokumentidega.
 

PRIAle edastatakse kõik projektikonkursile esitatud projektitoetuse taotlused, kaasa arvatud need projektitoetuse taotlused, mis said hindamisel minimaalse punktisumma 7 ning paremusjärjestusse ei lisatud.

PRIA menetleb projektitaotlusi Põllumajandusministri määruses nr 38 (24.aprill 2008) nimetatud korras.

 

Põllumajandusministri 24.aprilli 2008.a. määrus nr 38 „Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” koos lisadega sätestab projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded, toetuse määrad, kulude abikõlbulikkuse selgitused, projektitoetuste vormid jm lisainfo projektitoetuse taotlemiseks.

2009.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud 2 693 000 krooni (172114.07 Eur).

2010.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud 2 483 400 krooni (158718.19 Eur)

2011.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud 172 114.07 eurot.

2012.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud 158 718.07 eurot.

2013.aastaks on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga määratud koos 2013 lisarahaga 218 551.18 eurot.


 

ESITATAVAD DOKUMENDID

 

 • projektitoetuse avaldus (vorm määruse lisa 3 osa 2);
 • projekt (vorm lisa 3 osa 3);
 • indikaatorite leht (vorm lisa 3 osa 5);

  * Projektitoetuse avaldus (määruse lisa 3 osa 2, punkt 14) – abikõlbuliku kulu nimetus; tegevused märkida reale, mis vastab määruse lisa 2 tegevustele (nt. Päästevarustuse ostmine veesõidukitele märkida projektitoetuse avalduses lisa 3 osa 2, 14.punkti 4.3.8. reale).

 • projektitoetuse taotleja või tema esindaja isikut tõendava dokumendi koopia, esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
 • projekti või selle osa (kaasa arvatud ettevalmistav töö)  pakkumiskutse(d) koos tehnilise kirjeldusega "Riigihangete seaduse“ §32 mõistes;  
 • projekti või selle osa (kaasa arvatud ettevalmistav töö) elluviimiseks saadud vähemalt kolme pakkuja võrreldavate hinnapakkumiste koopiad, kui hinnapakkumise objekti käibemaksuta maksumus ületab 10 000 eurot, või vähemalt ühe hinnapakkumise koopia, kui hinnapakkumise objekti käibemaksuta maksumus on alla 10 000 eurot;
 • tehtud valiku põhjendus kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist ja kui asjaomases valdkonnas on vähem kui kolm teenuse pakkujat. Kui asjaomases valdkonnas on vähem kui kolm teenuse pakkujat, esitab taotleja vähemalt ühe hinnapakkumise;
 • eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubava dokumendi koopia Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 7 tähenduses;
 • keskkonnamõju hindamise aruande koopia juhul, kui toetust taotletakse ettevalmistava töö kohta, mille osa on keskkonnamõju hindamine;
 • koopia kuludokumendist, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud kuludokumendi koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
 • ehitise puhul koopia ehitusloast "Ehitusseaduse" § 22 mõistes
 • väljavõte põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest) ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused (välja arvatud väikeehitise ehitamise korral «Ehitusseaduse» § 15 mõistes);
 • juhul kui projekti eesmärk on uuendada kalasadamat või lossimiskohta, esitatakse lisaks koopia kalasadama või lossimiskoha plaanist, millel on selgelt piiritletud maaala, kus tegevus on kavandatud;
 • koopia dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, või mootorsõiduk, kuhu seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 5 aastaks või kalasadama või lossimiskoha uuendamise korral vähemalt 15 aastaks;
 • mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäride kohta, kelle aktsiatega on esindatud üle 25% aktsiakapitalist, nimekiri osanike kohta, kelle osaga on esindatud üle 25% osakapitalist, või nimekiri tulundusühistu liikmete kohta;
 • riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on tõendi väljastamise päeva seisuga tasunud maksud ajakava kohaselt.
 • Juhul kui projektitoetuse taotleja andmed ei ole põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud, esitab ta toetuse esmakordsel taotlemisel avalduse oma andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
 • Projektitoetuse taotlus peab vastama «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 196 lõikes 1 toodud nõuetele.

 


 

TAOTLUSVORMIDE ALLALAADIMINE

 


 

VAJALIKUD LISADOKUMENDID JA MUU ABISTAV MATERJAL: 


 

LISA 2 - Abikõlbulikud kulud koodidega

TABEL: Meetme 4.1 toetatavad kulud

 

 Kuluaruande vorm PRIA'le (toetust saanud ettevõtetele)

Lisa 8 - Kuludeklaratsioon projekti elluviimiseks tehtud kulutuste deklareerimiseks (Word formaadis .doc)

Lisa 8 - Kuludeklaratsioon projekti elluviimiseks tehtud kulutuste deklareerimiseks (Adobe formaadis .pdf)

 


 

ETTEVALMISTAVAD TÖÖD

 
Kõigi tegevussuundade puhul on abikõlbulikud ettevalmistavate tööde kulud kuni 12% ulatuses kogukuludest. 

Ettevalmistavateks töödeks on:
 • tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring;
 • keskkonnamõju hindamine
 • taotluse ja taotluse lisadokumentide koostamiseks tellitud töö (kuni 1597,80 eurot taotluse kohta)
Suurema objekti puhul (eriti ehitused) arvestage projekti sisse ka objekti tähistamise kulud! (pakkumiskutse ja hinnapakkumine)

 

 

Juuli
2024
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31